CAMPUS

19 de setembre 2023

La Facultat de Belles Arts d’Altea ha estat dissenyada per afrontar els reptes de la formació artística universitària en el context contemporani de permanent reformulació de les pràctiques artístiques.

Els seus mitjans materials i humans i la seva planificació docent estan al servei d’aquest compromís, dotant als nostres alumnes de les eines tècniques i conceptuals que els permetin afrontar un escenari en el qual les arts visuals abasten un ventall de pràctiques professionals i culturals cada vegada més ampli.

Des de la valoració de la tradició i la importància d’una sòlida formació tècnica i conceptual contemporànies, especialment des de la seva integració en un context marcat per la interdisciplinaritat dels mitjans, l’actual pla d’estudis del nostre Grau en Belles Arts vol donar resposta a les noves necessitats formatives mitjançant una estructura que contempla dos itineraris diferenciats a partir del tercer curs, “Arts Plàstiques” i “Arts Visuals i Disseny”.

Al servei d’aquest projecte es troben també d’una banda les nostres instal·lacions, dissenyades tenint l’accessibilitat dels estudiants com a principal objectiu, per posar al seu servei un ampli nombre de tallers específics, seminaris i aules i, per una altra, el nostre personal docent i tècnic compromès amb la formació activa i personalitzada dels nostres estudiants.

José Vicente Martín Martínez, Degà